اهداف جشنواره

با توجه به خیل عظیم جوانان بومی مستعد و تحصیل کرده استان چهارمحال و بختیاری در شاخه های مختلف علمی و همچنین پتانسیل سرشار و بالقوه استان در زمینه های فناوری، به نظر می رسد که همچنان چرخه تولید ثروت پایدار از فناوری و فن آفرینی در استان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. بنابراین حمایتهای تشویقی از ایده¬ها و ابتکارات  فناوری سراسر استان می تواند در راستای گسترش فرهنگ فناوری راه گشا باشد.

اهداف جشنواره :
1-    ایجاد نشاط اجتماعی و فرهنگی
2-    اصلاح نگرش اقتصاد مقاومتی
3-    شناسایی فن آفرینان عرصه های مختلف علمی و تحقیقاتی استان  
4-    فرصت سازی مناسب برای صاحبان ایده
5-    برنامه ریزی اصولی و صحیح در حمایت از ایده ها
6-     تجاری  سازی ایده های برتر
7-    حمایت از طراحان علمی و دارای ایده های کار آفرین  مبتنی بر ایده های نوین  
8-    جلب و هدایت سرمایه گذاری  در راستای علوم  نو پا و دانش بنیان و در حال رشد
9-    را ه اندازی بورس ایده و ارایه ایده های متناسب با طرح های اجرایی
10-    ایجاد ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری در بخش ایده های زود بازده
11-    ایجاد زنجیره تامین ،تجهیز،ساخت ، فروش جهت عملیاتی نمودن ایده
12-    تکریم ایده پردازان و پژوهشگران  صاحب ایده و فکر خلاق  
13-    ایجاد بانک اید