نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد  /  / 
نوع شرکت در جشنواره

شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه
مقطع تحصیلی
نام آموزشگاه
تعداد نفرات همکار ایده (به جزء نماینده ایده)
شهرستان محل سکونت
آدرس
ایمیل