تماس با ما

آدرس دبیرخانه جشنواره: مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد
شهرکرد، گودال چشمه، بلوار 13آبان، خیابان رشد، کدپستی: 8815663555 

تلفن:16-33348212
فکس:  33348211
 
 
http://sabzhoohCHB.ir