اعضای ستادی

رئیس جشنواره: دکتر سعید کریمی (رئیس دانشگاه شهرکرد)

مسئول کمیته هماهنگی: دکتر مجتبی بنیادیان (رئیس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری)


دبیر اجرایی : آقای دکتر مهدی جهانگیری (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
دبیر علمی : آقای مهندس محمدجواد اعرابی (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان)


اعضای کمیته علمی جشنواره :
  1. آقای دکتر مهدی جهانگیری (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
  2. آقای دکتر حسن نوربخش (مدیر مركز نوآوري و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهركرد)
  3. آقای دکتر ویشتاسب سلیمانیان (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهرکرد)
  4. آقای مهندس محمدجواد اعرابی (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان)
  5. آقای دکتر کورش اشرفی (رئیس مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)
  6. آقای مهندس ایمان مختاری فرد (کارشناس مرکز داده مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهرکرد)
  7. خانم حمیرا داودی (کارشناس پژوهشسراهای دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان)
  8. آقای عمار ادیم (کارشناس امور نخبگان بنیاد نخبگان استان)