اعضای ستادی

رئیس جشنواره: دکتر سعید کریمی (رئیس دانشگاه شهرکرد)

مسئول کمیته هماهنگی: دکتر مجتبی بنیادیان (رئیس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری)

دبیر اجرایی جشنواره: دکتر ویشتاسب سلیمانیان (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهرکرد)
دبیر علمی جشنواره: مهندس محمدجواد اعرابی (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان)

اعضای کمیته علمی جشنواره :
1- دکتر کورش اشرفی (رئیس مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)
2- دکتر مهدی جهانگیری (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد)
3- دکتر بهرام حسین زاده (مدیر کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شهرکرد)
4- دکتر امین میرزاخانی (هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد)

5- دکتر سید مرتضی هاتفی (معاون مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهرکرد)