با توجه به مشکلی که برای سرور ایجاد شده بود، افرادی که در روزهای قبل موفق به ثبت ایده خود نشده اند می توانند هم اکنون اقدام به ثبت نمایند